MS PowerPoint 2010 – Efeito tema

Esse vídeo ensina a colocar efeito no tema do MS PowerPoint 2010. HGM

Read More...

MS PowerPoint 2010 – Alterar tema

Esse vídeo ensina a alterar o tema do MS PowerPoint 2010. HGM

Read More...

MS PowerPoint 2010 – Personalizar fontes do tema

Esse vídeo demonstra como personalizar as fontes do tema do MS PowerPoint 2010. HGM

Read More...

MS PowerPoint 2010 – Salvar tema

Esse vídeo ensina a salvar um tema no MS PowerPoint 2010. HGM

Read More...

MS PowerPoint 2010 – Salvar tema

Esse vídeo demonstra como salvar um tema no MS PowerPoint 2010. HGM

Read More...