How to split 1 large MS Word file into multiple files

Code at here: http://www.ngolongtech.net/2017/01/how-to-split-1-large-ms-word-file-into-multiple-file.html Giúp channel đạt 100k sub: https://goo.gl/u6pfTU Blog chia sẻ kiến thức về máy tính, tin học[…]

Read More...

MS Word-Set Different Types of Page Borders to each page of a word file (Hindi)|Learn MS office

Learn How to Set Different Types of Borders to each page of Microsoft word File, Complete Step by Step Hindi[…]

Read More...

class 11 file menu save save as ms excel 2013 Urdu/Hindi

class 11 file menu save save as ms excel 2013 Urdu/Hindi in effort for success we provide you quality education[…]

Read More...

MS Word 2010 – File düyməsi (Backstage View)

“İNFORMAYİKA + Video Dərslər” kitabında olan videolardan biri. Kitab haqqında ətraflı məlumat: http://www.virtual-kurs.com/2016/11/muasir-informatika-kitab-prestij-s-tm.html

Read More...