Ms Word Tips: แปลงข้อความเป็นตาราง (ง่ายและรวดเร็ว)Microsoft Word Tips: การแปลงข้อความเป็นตาราง (แบบพื้นฐาน)
Microsoft Word สามารถแปลงข้อความที่เราทำไว้แล้วให้อยู่ในรูปแบบตารางได้ โดยที่เราไม่ต้องสร้างตารางเอง หรือย้ายข้อความทีละประโยค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *