Ms Word Tips: หน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนเก็บในไฟล์เดียวกัน (แบบทีละขั้น)แบบทางลัดดูที่นี่: https://youtu.be/C_-9EKzlThE

Ms Word: การสร้างเอกสารแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน
1. นำ cursor ไปวางตรงจุดที่ต้องการขึ้นหน้าใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนแนวกระดาษ เช่น…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *