ສ່ວນປະກອບໜ້າຕ່າງໂປຣແກຣມ Ms PowerPoint 2010 / 7.2ທ່ານສາມາດຮຽນຄອມພິວເຕີ ອອນລາຍ ຜ່ານວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ ຈາກລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງດັບມືອາຊີບ.
ເຊິ່ງໃນລາຍການ( Channel ) ນີ້ ປະກອບມີວີດີໂອສອນການນຳໃຊ້ Windows 7, ການນຳໃຊ້ Internet, ການນຳໃຊ້ Microsoft Word, ການນຳໃຊ້…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *