ສອນ Excel 2016 ເທັກນິກການໃຊ້ auto fill ແລະ conditional formating ໃນ ms excel 2016ເທັກນິກການໃຊ້ auto fill ເພື່ອໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນເລກລຳດັບໃຫ້ໄວຂື້ນ ແລະ ໃຊ້ conditional formating ໃນ ms excel 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *