แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Wordสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ (สจอ.) หรือ Office of Online Education (OOE) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Ms Word เพื่อการสร้าง Flowchart และ Diagram

โดยทุกท่านสามารถ เลือก…

5 thoughts on “แนะนำการสร้าง Flowchart โดยใช้ MS Word

  1. ดับเบิ้ลคลิกในเครื่องหมาย Flowchart แล้วพิมพ์ไม่ได้ครับ มีวิธีไหนอีกไหมเอ่ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *